Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2024    125 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

Termomodernizacja

 

 

„Termomodernizacja budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach”

 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach uzyskał niemal 4 miliony dofinansowania na modernizację energetyczną obiektów szpitalnych. Celem bezpośrednim projektu jest poprawa stanu powietrza atmosferycznego w Skierniewicach poprzez ograniczenie emisji CO² (o 325,65 ton CO²/rocznie), dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej w 6 budynkach użyteczności publicznej, służących ochronie zdrowia:

1.Pawilon D – Budynek Zakaźny

2.Pawilon E – Budynek Laryngologii

3.Pawilon F – Budynek Ortopedii i Rehabilitacji

4.Pawilon G – Budynek Administracyjny

5.Budynek Przychodni Rejonowej przy ul. Wita Stwosza 1 – Budynek Stary

6.Budynek Przychodni Rejonowej przy ul. Wita Stwosza 1 – Budynek Nowy

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej uzyskanej dzięki realizacji projektu to 104,02 MWh/rok. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej uzyskanej dzięki realizacji projektu to 7938,63 GJ/rok. Ponadto, w wyniku realizacji inwestycji zwiększeniu ulegnie produkcja energii z odnawialnych źródeł energii dzięki montażowi instalacji fotowoltaicznych na 2 z ww. budynków. Średnioroczna ilość wyprodukowanej energii z ogniw fotowoltaicznych – 25,85 MWh. Bezpośrednimi Beneficjentami projektu są pacjenci i użytkownicy oraz personel Szpitala w oszacowanej liczbie ponad 14596 osób/rok.

 

Dofinansowanie o wartości 3 930 629,14zł uzyskano ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja budynków. Łączna wartość projektu wynosi 5 849 523,83 zł.

Zakończenie projektu planowane jest na 31.12.2022 r. Będziemy na bieżąco informować o postępach w realizacji przedsięwzięcia.

 

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

sekretariat (46) 834-07-50
fax (46) 834-08-23
centrala (46) 834-07-00
izba przyjęć (46) 834-07-03
e-mail sekretariat@wsz-skier.pl
e-PUAP /WSZ/SkrytkaESP

> Klauzula informacyjna dla korespondencji

> Klauzula informacyjna dla Facebook

 
2014-2024 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone