Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2024    125 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach (WSZ Skierniewice),  zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia został ustanowiony operatorem usług kluczowych, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. poz. 1560). Usługi kluczowe świadczone przez WSZ Skierniewice to:

 1. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy,
 2. Obrót i dystrybucja produktów leczniczych.

 

Operator usługi kluczowej, to podmiot który spełnia poniższe warunki:

 1. podmiot świadczy usługę kluczową,
 2. świadczenie tej usługi zależy od systemów informacyjnych,
 3. incydent bezpieczeństwa w zakresie systemów IT miałby istotny skutek zakłócający dla świadczenia usługi kluczowej przez tego operatora.

 

WSZ Skierniewice jako operator usługi kluczowej podejmuje odpowiednie i proporcjonalne środki techniczne i organizacyjne w celu zarządzania ryzykami, na jakie narażone są wykorzystywane przez niego sieci i systemy informatyczne oraz odpowiednie środki zapobiegające i minimalizujące wpływ incydentów dotyczących bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych wykorzystywanych w celu świadczenia takich usług kluczowych, z myślą o zapewnieniu ciągłości tych usług.

Cyberbezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami to „odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy” (art. 2 pkt 4) Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560).

 

Do najpopularniejszych zagrożeń w cyberprzestrzeni należy zaliczyć:

 • Ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania,
 • Kradzieże tożsamości,
 • Ataki mające na celu wyłudzenie lub zniszczenie danych,
 • Blokada dostępu do usług,
 • Niechciana poczta (SPAM),
 • Socjotechnika,
 • Phishing.

 

W celu ochrony przed zagrożeniami należy stosować zabezpieczenia:

 • Używać aktualne oprogramowanie antywirusowe – stosowanie ochrony w czasie rzeczywistym, włączanie aktualizacji automatycznych,
 • Skanowanie oprogramowaniem antywirusowym wszystkich urządzeń podłączanych do komputera – pendrive’y, płyty, karty pamięci,
 • Aktualizowanie systemów operacyjnych i używanego oprogramowania,
 • Nie otwierać plików nieznanego pochodzenia,
 • Wszystkie pobrane pliki skanować programem antywirusowym,
 • Nie korzystać ze stron banków, poczty elektronicznej, które nie mają ważnego certyfikatu bezpieczeństwa,
 • Cyklicznie skanować komputer oprogramowaniem antywirusowym i sprawdzać procesy sieciowe,
 • Nie odwiedzać stron oferujących darmowe filmy, muzykę albo łatwe pieniądze – najczęściej na takich stronach znajduje się złośliwe oprogramowanie,
 • Nie podawać swoich danych osobowych na stronach internetowych, co do których nie ma pewności, że nie są one widoczne dla osób trzecich,
 • Zawsze weryfikować adres nadawcy wiadomości e-mail,
 • Zawsze zabezpieczać hasłem lub szyfrować wiadomości e-mail zawierające poufne dane – hasło należy przekazywać innym sposobem komunikacji,
 • Cyklicznie wykonywać kopie zapasowe ważnych danych,
 • Zawsze mieć włączoną zaporę sieciową „firewall”
 • Zwracać uwagę na komunikaty wyświetlane na ekranie komputera,

 

W WSZ Skierniewice, w celu ochrony przed zagrożeniami wdrożono Politykę Bezpieczeństwa Informacji.

WSZ Skierniewice stosuje wewnętrzne procedury i instrukcje w zakresie bezpieczeństwa informacji. Każdy, kto ma dostęp do informacji zobowiązana, jest zgodnie z posiadanymi uprawnieniami do zapoznania się z Polityką Bezpieczeństwa Informacyjnego oraz złożenia stosownego oświadczenia, potwierdzającego znajomość jej treści oraz przestrzegania jej zapisów.

WSZ Skierniewice szacuje ryzyko dla swoich usług kluczowych, zbiera informacje o zagrożeniach i podatnościach, stosuje środki zapobiegające i ograniczające wpływ incydentów na bezpieczeństwo systemu informacyjnego oraz zgłasza tzw. incydenty poważne do CSIRT GOV, korzystając w tym zakresie ze wsparcia podmiotu zewnętrznego świadczącego usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Podstawę do identyfikacji ryzyka stanowią procesy i aktywa Szpitala, których realizacja ma bezpośredni wpływ na świadczenie usługi kluczowej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

 

Reakcja na niepożądane zdarzenia (incydenty) lub podatności:

 1. Każdy pacjent, osoba odwiedzająca pacjentów, pracownik, współpracownik Szpitala w przypadku zauważenia:
  • próby przełamania zabezpieczeń, próby nieautoryzowanego wejścia na chroniony obszar;
  • powzięcia wątpliwości co do stanu technicznego urządzeń informatycznych, na których przetwarzane są dane osobowe;
  • innych budzących wątpliwości w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa informacji, a mogących wpłynąć na świadczenie usług, proszony jest o zgłoszenia niezwłocznie zaobserwowanej sytuacji na adres e-mail:  help-desk@wsz-skier.pl.
 2. Każdy użytkownik (pracownik lub osoba z firmy zewnętrznej współpracującej ze Szpitalem) ma obowiązek zgłaszania zauważonych przez siebie incydentów oraz odnotowania wszystkich szczegółów związanych z incydentem.

 

WSZ Skierniewice zabrania użytkownikowi zgłaszającemu problem lub naruszenie bezpieczeństwa wykonywania jakichkolwiek działań „na własną rękę” rozwiązujących problem, za wyjątkiem działań niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom i mieniu. Użytkownik w miarę możliwości powinien zabezpieczyć materiał dowodowy.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

sekretariat (46) 834-07-50
fax (46) 834-08-23
centrala (46) 834-07-00
izba przyjęć (46) 834-07-03
e-mail sekretariat@wsz-skier.pl
e-PUAP /WSZ/SkrytkaESP

> Klauzula informacyjna dla korespondencji

> Klauzula informacyjna dla Facebook

 
2014-2024 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone