Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2024    125 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla pacjentów


Realizując obowiązek wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach

ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice


1. Z Administratorem danych można kontaktować się poprzez adres e-mail: sekretariat@wsz-skier.pl, telefonicznie pod numerem (46) 834-07-50
lub pisemnie na adres siedziby Administratora.


2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Pan Mularczyk Dariusz, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@wsz-skier.pl,
nr tel. (46) 834-08-29 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.


3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w związku z następującymi przepisami prawa:

  • Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r.
  • Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
  • Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.
  • Ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r.


4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym m.in. innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.


5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług informatycznych, kancelariom prawnym - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.


6. Państwa dane będą przechowywane przez czas wskazany przepisami prawa, a w szczególności przez okres czasu wynikający z art. 29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. który określa, że dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej, będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła, lub wydana Pani/Panu albo osobie przez Panią/Pana upoważnionej.


7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Może Pani/Pan skorzystać również z prawa do przenoszenia danych osobowych i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Niektóre ze wskazanych powyżej praw mogą być ograniczone, ze względu na funkcjonujące w tym zakresie i obowiązujące Administratora przepisy prawne - w szczególności prawo usunięcia danych osobowych.


8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO.


9. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na Administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

10. Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

11. W przypadku Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach

 treść_klauzuli.pdf

 

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

sekretariat (46) 834-07-50
fax (46) 834-08-23
centrala (46) 834-07-00
izba przyjęć (46) 834-07-03
e-mail sekretariat@wsz-skier.pl
e-PUAP /WSZ/SkrytkaESP

> Klauzula informacyjna dla korespondencji

> Klauzula informacyjna dla Facebook

 
2014-2024 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone