Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2024    125 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

Termomodernizacja budynku głównego

Termomodernizacja Budynku Głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach.

Umowa o dofinansowanie projektu nr: UDA-RPLD.02.06.00-00-004/09-00 z dn. 28.06.2013 r.

Projekt pn. „Termomodernizacja budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach" nr WND-RPLD.02.06.00-00-004/09 był współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka", Działanie II.6. „Ochrona powietrza".

Celem głównym projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidacje przekroczeń dopuszczalnego poziomu stężenia zanieczyszczeń w województwie łódzkim w wyniku termomodernizacji budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach.

Cele pośrednie projektu:

 • redukcja kosztów eksploatacyjnych szpitala,
 • redukcja strat ciepła w szpitalu,
 • ocieplenie elewacji budynku,
 • ocieplenie stropodachu,
 • kompleksowa ochrona środowiska,
 • redukcja zużycia energii cieplnej oraz substancji szkodliwych wywołujących efekt cieplarniany,
 • poprawa jakości życia mieszkańców,
 • podniesienie renomy szpitala,
 • zagwarantowanie pacjentom wysokiej jakości warunków hospitalizacji,
 • wzrost atrakcyjności województwa łódzkiego.

 

Przedmiotem projektu była kompleksowa termomodernizacja budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach obejmująca swym zakresem:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych o gr. 44 cm styropianem o gr. 16 cm, wraz z naprawa elewacji, ocieplenie ościeży styropianem o gr. 2 cm i wykonaniem elewacji zewnętrznych;
 • ocieplenie pozostałych ścian zewnętrznych o gr. 56 cm styropianem o gr. 16 cm, wraz z naprawa elewacji, ocieplenie ościeży styropianem o gr. 2 cm i wykonaniem elewacji zewnętrznych;
 • ocieplenie stropodachu wentylowanego płytami z wełny mineralnej o gr. 20 cm, pokrycie dachu dwoma warstwami papy termozgrzewalnej i wykonanie nowych obróbek blach;
 • wszelkich prac towarzyszących, niezbędnych do realizacji projektu ( m.in. w zakresie: robót przygotowawczych i zabezpieczających, obróbek blacharskich na elewacji, oświetlenia zewnętrznego elewacji, instalacji elektrycznych, instalacji odgromowej, demontażu i montażu tablic oraz szyldów, lamp zewnętrznych, kamer monitoringu i jednostek klimatyzatorów, parapetów zewnętrznych).

 

Projekt był realizowany w województwie łódzkim, powiecie skierniewickim, gminie miejskiej Skierniewice, w mieście Skierniewice.

Termin realizacji projektu: 12.08.2009 r. – 13.12.2014 r.

Wartość projektu:
Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPLD.02.06.00-00-004/09-00 z dn.28.06.2013 r.

Całkowita wartość realizacji projektu: 2 126 040,00 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 1 784 423,70 zł (85%)

Wkład własny: 314 898,30 zł (15%)
Budżet Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

Projekt pn. "Termomodernizacja budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach" został zakończony w grudniu 2014 r.

 

 

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

sekretariat (46) 834-07-50
fax (46) 834-08-23
centrala (46) 834-07-00
izba przyjęć (46) 834-07-03
e-mail sekretariat@wsz-skier.pl
e-PUAP /WSZ/SkrytkaESP

> Klauzula informacyjna dla korespondencji

> Klauzula informacyjna dla Facebook

 
2014-2024 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone