Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2024    125 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

Przebudowa stacji trafo 15/0,4kV z 400 kVA na 1000 kVA

Przebudowa stacji trafo 15/0,4kV z 400 kVA na 1000 kVA w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach

Umowa o dofinansowanie projektu nr: nr UDA.-RPLD.02.07.00-00-005-11-00

W związku z ogłoszeniem przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w 2011 r. naboru na współfinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.7. Elektroenergetyka, Wojewódzki Szpital Zespolonym w Skierniewicach jako potencjalny wnioskodawca medycznych dniu 28.04.2011 r. złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa stacji trafo 15/0,4kV z 400 kVA na 1000 kVA w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach".

Dnia 28 lipca 2011r. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa stacji trafo 15/0,4kV z 400 kVA na 1000 kVA w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach" pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym reprezentowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach, a Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego.

Przedmiotowa umowa nr UDA.-RPLD.02.07.00-00-005-11-00 przewiduje dofinansowanie inwestycji w 85 % ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 15% ze środków własnych budżetu: Województwa Łódzkiego i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach.

Przedmiotem projektu jest przebudowa stacji trafo 15/0.4kV z 400 kVA na 1000 kVA w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach.

Celem głównym projektu jest zapewnienie sprawnego, alternatywnego źródła zaopatrzenia w energię Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach na wypadek awarii.

 

Cel ten będzie osiągnięty poprzez realizację następujących celów bezpośrednich:

 • poprawę warunków zasilania energią elektryczną w Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach przez zagwarantowanie wyższej niezawodności dystrybucji energii oraz redukcje strat w sieci,
 • poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczanie emisji zanieczyszczeń,
 • przeciwdziałanie możliwości powstania awarii mogącej zakłócić działanie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach,
 • poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa łódzkiego poprzez zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach.

 

Przebudowa stacji trafo 15/0.4kV z 400 kVA na 1000 kVA obejmuje następujące prace:

 • wymianę transformatora na nowy o mocy 1000 kVA,
 • wymianę istniejącego układu pomiarowego (pomiar zlokalizowany po stronie SN),
 • dostosowanie istniejącej rozdzielnicy SN związane z wymianą układu pomiarowego oraz instalację większego transformatora,
 • wymianę istniejącej rozdzielnicy RGnn 0.4kV na nową.

 

Projektuje się modernizację układu pomiarowego w następującym zakresie:

 • wymiana rozdzielni SN przekładników prądowych i napięciowych,
 • wymiana liczników energii elektrycznej.

Układ pomiarowy zaprojektowano jako pośredni.

Projekt realizowany jest na terenie województwa łódzkiego, Powiatu Miasta Skierniewice (miasto na prawach powiatu).

Okres realizacji: 05.11.2009r.-30.12.2011 r.

Produkty:

 • liczba alternatywnych źródeł zaopatrzenia w energię - 1 szt,
 • liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) - 0 szt.


Rezultaty:

 • liczba obiektów P ZOZ, którym zapewniono alternatywne źródło zaopatrzenia w energię - 1 szt,
 • przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) - 0 szt.

 

Oddziaływania projektu to:

 • poprawa bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w Szpitalu,
 • spadek strat energii elektrycznej w sieci,
 • poprawa efektywności dostaw energii elektrycznej,
 • poprawa stanu środowiska naturalnego województwa łódzkiego,
 • wzrost ogólnej zdrowotności mieszkańców województwa łódzkiego,
 • wzrost skuteczności leczenia w ośrodku zdrowia.

 

Wartość projektu:

Łączne koszty związane z inwestycją wynoszą 403 728,57 PLN brutto.
Koszty kwalifikowalne projektu równają się kwocie 393 463,57 PLN.
Koszty niekwalifikowane wynoszą 10 265,00 PLN.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 334 444,03 PLN (85% kosztów kwalifikowalnych)
Wkład własny 15%, tj. 59 019,54 PLN, w tym:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach: 1 281,00 PLN,
Samorząd Województwa Łódzkiego 57 738,54 PLN,
Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach:
koszty niekwalifikowane 10 265,00 PLN.

Zakończenie realizacji: odbiór robót w dniu 30.09.2011 r.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

sekretariat (46) 834-07-50
fax (46) 834-08-23
centrala (46) 834-07-00
izba przyjęć (46) 834-07-03
e-mail sekretariat@wsz-skier.pl
e-PUAP /WSZ/SkrytkaESP

> Klauzula informacyjna dla korespondencji

> Klauzula informacyjna dla Facebook

 
2014-2024 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone