Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2014, 115 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

1899-2014, 115 lat Wojewódzkiego  Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834 07 00
  
   
  
 

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentację medyczną udostępniamy pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta za pośrednictwem Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej.

Wniosek o udostęnienie dokumentacji medycznej do pobrania


Dokumentacja medyczna może być udostępniana do wglądu w obecności lekarza lub poprzez sporządzanie wyciągów, odpisów lub kopii na koszt wnioskodawcy, za pokwitowaniem. Wniosek o wydanie kopii dokumentacji medycznej należy pobrać w Dziale Statystyki i Dokumentacji Medycznej, w budynku Administracji Szpitala przy ul. Rybickiego 1, pokój nr 15.


Wydanie kserokopii dokumentacji medycznej nastąpi w ciągu 3 dni od daty złożenia wniosku.

Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej wynoszą:
8,44 zł (brutto) – za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej
0,30 zł (brutto) – za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej (bez względu na format)
1,69 zł (brutto) – za udostępnianie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych.

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MZ. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 9 listopada 2015r. (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2069 - §78) oraz ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 06.11.2008r. (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1318).

Dnia: 19.09.2017 r.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. wsz.skier@lodzkie.pl
  www.wsz-skier.pl
2014-2017 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone