Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2014, 115 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

1899-2014, 115 lat Wojewódzkiego  Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834 07 00
  
   
  
 

Ochrona danych osobowych

Skierniewice, 24 maja 2018 r.

Szanowni Państwo,

realizując obowiązek wynikający z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa Danych Osobowych jest :

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1, Skierniewice 96-100

1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: wsz.skier@lodzkie.pl, telefonicznie pod numerem 46 834-07-50 lub pisemnie na adres siedziby administratora.


2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail iod@wsz-skier.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


3. Dane osobowe są przez Pana/Panią podawane bezpośrednio w momencie zgłoszenia: osobiście lub przez system e-rejestracji. W przypadku usług medycyny pracy są przekazywane także przez pracodawcę kierującego Pana/Panią na badania. W przypadku kontynuacji leczenia rozpoczętego w innym miejscu, dane mogą być otrzymywane również od innych placówek medycznych. W szczególnych sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia Pana/Pani dane osobowe mogą być uzyskiwane od Pana/Pani osób bliskich.


4. Na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych przetwarzane są Pana/Pani dane obejmujące imię, nazwisko, płeć, PESEL lub datę urodzenia (w przypadku braku numeru PESEL), numer telefonu, adres e-mail, a także dane o stanie zdrowia zawarte w dokumentacji medycznej. Powyższe dane są wykorzystywane także w celu weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego. Na potrzeby prowadzonego monitoringu wizyjnego przetwarzane są Pana/Pani dane obejmujące wizerunek i numer rejestracyjny pojazdu.

5. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do celów udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia) oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczeń z płatnikiem, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed wizytą). Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych, a także w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością. Dane osobowe obejmujące wizerunek i numer rejestracyjny pojazdu są przetwarzane w ramach monitoringu wizyjnego dla prawnie uzasadnionego interesu administratora: zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, ochrony mienia i pracowników.


6. Państwa dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w szczególności przez okres czasu wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływu ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła, lub wydana Panu/Pani lub osobie przez Pana/Panią upoważnionej. Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Nagranie z kamer jest przechowywane przez okres 1 miesiąca z wyłączeniem sytuacji kiedy jest w dalszym ciągu potrzebne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.


7. Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.


8. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem
i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

9. Przysługuje Panu/Pani prawo:
• dostępu do Pana/Pani danych osobowych,
• sprostowania Pana/Pani danych osobowych,
• usunięcia Pana/Pani danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
• przenoszenia danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Zwracamy jednocześnie uwagę, że niektóre ze wskazanych wyżej praw mogą być ograniczone w odniesieniu do danych o stanie zdrowia zawartych w dokumentacji medycznej, w szczególności prawo usunięcia danych osobowych.


10. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przy przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych doszło do naruszenia przepisów ogólnych rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


11. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury.


12. Nie przewidujemy przekazywania Pana/Pani danych osobowych do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.


13. W przypadku Pana/Pani danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach

klauzula informacyjna.pdf

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. wsz.skier@lodzkie.pl
  www.wsz-skier.pl
2014-2017 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone