Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2020, 121 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

 

powrótOgłoszenia z dnia 19.06.2020

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice ogłasza konkurs ofert pisemnych na sprzedaż sprzętu medycznego (środki trwałe) niesprawnego, wycofanego z użytkowania z uwagi na znaczny stopień zużycia i zbędnego wymienionego w niżej podanym wykazie.

Lp. Nazwa przedmiotu Ilość
sztuk Numer
inwentarzowy Numer
fabryczny Rok
produkcji Cena wywoławcza
(brutto zł)
1. Aparat do hemodializy typ HD 4008B firmy FRESENIUS 1 T-VIII/80/800/I-36 7V5A7615 1997 1500
2. Aparat do hemodializy typ HD 4008B firmy FRESENIUS 1 T- VIII/80/800/I-30 8V5AD426 1998 1500
3. Aparat do hemodializy typ HD 4008B firmy FRESENIUS 1 T-VIII/80/800/I-28 6V5A5302 1996 1500
4. Aparat do hemodializy typ HD 4008B firmy FRESENIUS 1 T-VIII/80/800/I-37 7V5A7603 1997 1500
5. Aparat do hemodializy typ HD 4008B firmy FRESENIUS 1 T-VIII/80/800/I-26 5V5A1436 1996 1500

W/w aparaturę można oglądać w każdy dzień roboczy w godz. 8:00 – 14:00 w siedzibie sprzedającego. Koszt transportu i ewentualnego demontażu ponosi kupujący.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 30 czerwiec 2020r do godz. 11:00 na adres: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1 w sekretariacie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs – sprzedaż używanych urządzeń medycznych".
Oferta winna zawierać:
- Imię, nazwisko oferenta, dokładny adres i NIP a w przypadku przedsiębiorcy : firmę, adres siedziby.
- Oferowaną cenę nabycia brutto w złotych nie mniejszą niż cena wywoławcza
- Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu konkursu
- Datę sporządzenia oferty i podpis oferenta.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 czerwiec 2020r o godz. 11:30 w Dziale Aparatury Medycznej. Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy konkursu zaoferowali tę samą cenę. Okres związania ofertą: Składający jest związany ofertą do chwili zawarcia umowy.
Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane w pisemnym zawiadomieniu oferenta, który wygra konkurs.
Ogłoszenie jest dostępne na stronie internetowej http://www.szpitalskierniewice.pl/ogloszenie-ogolne.html dodatkowe informacje tel. 46 83 40 852.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2014-2020 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone