Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2014, 115 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

1899-2014, 115 lat Wojewódzkiego  Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834 07 00
  
   
  
 

powrótOgłoszenie z dnia 27.06.2018

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia ofert na stanowisko: Specjalista w Dziale Organizacji i Promocji

Miejsce wykonywania pracy:
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1

Wymagania:
• wykształcenie wyższe preferowane kierunki: dziennikarstwo, filologia polska lub public relations
• minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
• swoboda w wystąpieniach publicznych
• doświadczenie w pisaniu i redagowaniu informacji prasowych
• umiejętność współpracy z mediami
• wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne (otwartość, empatia)
• znajomość rynku medialnego
• znajomość narzędzi PR i umiejętność wykorzystywania ich w praktyce
• umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie
• otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań
• znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna)
• dyspozycyjność
Wymagania dodatkowe:
• znajomość ustaw: prawo prasowe z dnia 26.01.1984r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 5 poz. 24 ze zm.), o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.), o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.)

Wymagane dokumenty:
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
• kopie dokumentów potwierdzających 2 letnie doświadczenie zawodowe
• podpisany odręcznie: list motywacyjny i CV
• podpisane odręcznie oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
• Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do przyszłych rekrutacji.
• W razie podania dodatkowych danych wykraczających poza zakres wynikający z Kodeksu pracy oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie tych danych przez WSZ im. S. Rybickiego w Skierniewicach.

Podstawowe zadania:
• kontakty z mediami – informowanie o bieżących sprawach dotyczących szpitala, reprezentacja szpitala w mediach, zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych
• działania wizerunkowe szpitala – organizowanie i promowanie akcji wizerunkowych, promowanie akcji prowadzonych z udziałem szpitala przez instytucje i organizacje zewnętrzne
• administrowanie stroną internetową szpitala, opracowywanie i zarządzanie treścią
• administrowanie stronami szpitala w mediach społecznościach (Facebook, Google +, Twitter i in.)
• planowanie i realizacja projektów z zakresu marketingu usług medycznych
• aktualizacja tablic informacyjnych i niezbędnych informacji dla pacjentów
• przyjmowanie, rejestrowanie skarg i wniosków pacjentów lub ich rodzin związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych - prowadzenie korespondencji i sprawozdawczości w tym zakresie
• planowanie i organizowanie spotkań, konferencji prasowych, imprez i uroczystości istotnych dla wizerunku Szpitala
• współpraca z komórkami merytorycznymi w zakresie organizowania prozdrowotnych akcji promocyjnych
• budowa i rozwijanie narzędzi komunikacji wewnętrznej (wydawnictwa, intranet, foldery, tablice informacyjne).

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do dnia 3 lipca 2018 r.
na adres:
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 1,
sekretariat pokój nr 6
lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@wsz-skier.pl
z dopiskiem: "dotyczy naboru na stanowisko Specjalista w Dziale Organizacji i Promocji"
Inne informacje:
• Oferujemy umowę o pracę
• Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
• Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do WSZ im. S. Rybickiego w Skierniewicach),
• Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach przy ul. Rybickiego 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych
w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne, a ich podanie przez Panią/Pana oznacza wyrażenie zgody, żeby Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach je przetwarzał.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. wsz.skier@lodzkie.pl
  www.wsz-skier.pl
2014-2017 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone