Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2014, 115 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

1899-2014, 115 lat Wojewódzkiego  Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834 07 00
  
   
  
 

powrótOgłoszenie z dnia 25.06.2018

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do złożenia ofert na stanowisko: księgowy/księgowa

Miejsce wykonywania pracy:
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1.

Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe lub średnie preferowane ekonomiczne.
Wymagania dodatkowe:
Dobra organizacja pracy, samodzielność i odpowiedzialność, dyspozycyjność i zaangażowanie.
Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny.
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie .
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do przyszłych rekrutacji.
5. W razie podania dodatkowych danych wykraczających poza zakres wynikający z Kodeksu pracy oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie tych danych przez WSZ im. S. Rybickiego w Skierniewicach.
Główne obowiązki:
1. Prowadzenie ewidencji własnych i obcych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
niskowartościowych środków trwałych oraz środków trwałych w budowie, w tym wystawianie dokumentów, dekretacja i księgowanie oraz uzgadnianie prowadzonej ewidencji z innymi ewidencjami i stanem faktycznym.
2. Ustalenie, kontrola i nadzór nad umarzaniem (naliczaniem amortyzacji) i wyceną środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie, w tym dokumentacja, dekretacja i księgowanie.
3. Udział w spisach remanentowych i rozliczeniach inwentaryzacji oraz w spisach zdawczo-odbiorczych.
4. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzonych inwentaryzacji majątku Zakładu.
5. Prowadzenie, organizacja i nadzorowanie cechowania środków trwałych Zakładu.
6. Udział w kasacji środków trwałych i niskowartościowych środków trwałych, w tym sporządzanie protokołów kasacyjnych środków trwałych i niskowartościowych środków trwałych oraz dekretacja i ewidencja wyników przeprowadzonej kasacji.
7. Kontrola i nadzór nad obiegiem dokumentów związanych z ewidencją i operacjami na środkach trwałych i niskowartościowych środkach trwałych, w tym pochodzących z dotacji i darowizn.
8. Sporządzanie sprawozdań, zestawień i wykazów dotyczących własnych i obcych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz niskowartościowych środków trwałych i środków trwałych w budowie, w tym sprawozdań do GUS i innych odbiorców zewnętrznych (instytucji, urzędów, organu założycielskiego) i wewnętrznych (komórki organizacyjne Zakładu).
9. Udział w przygotowywaniu RSF, planu finansowego/inwestycyjnego, sprawozdawczości miesięcznej itp.
Informacje dodatkowe:
1. Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej,
Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć na adres:
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice ( pokój nr 6) lub na adres e mail: sekretariat@wsz-skier.pl z dopiskiem "dotyczy naboru na stanowisko: księgowy/księgowa " do dnia 29 czerwca 2018 r.
Inne informacje:
1. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
2. Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko zostaną odesłane na wskazany adres.
3. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach przy ul. Rybickiego 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych
w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne, a ich podanie przez Panią/Pana oznacza wyrażenie zgody, żeby Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach je przetwarzał.

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. wsz.skier@lodzkie.pl
  www.wsz-skier.pl
2014-2017 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone