Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2020, 121 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

 

powrótOgłoszenie z dnia: 19.06.2015 r


Skierniewice, dnia 19 czerwca 2015r.
O G Ł O S Z E N I E
w sprawie rokowań na realizację świadczeń zdrowotnych zakresie badań diagnostycznych - (densytometria, ph-metria, ECPW, bronchoskopia, konsultacje specjalistyczne- neurochirurgia, hematologia ) dla około 87 000 osób ubezpieczonych lub innych osób uprawnionych.
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach,
ul. Rybickiego 1 na podstawie art. 144 w związku z art. 139 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)
Z A P R A S Z A
Oferentów do składania ofert i uczestniczenia w postępowaniu w trybie rokowań na świadczenia zdrowotne w zakresie:
• badań diagnostycznych - (densytometria, ph-metria, ECPW, bronchoskopia, konsultacje specjalistyczne- neurochirurgia, hematologia )

Umowa będzie zawarta na okres od 01 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2018 r., wartość umowy wg cen jednostkowych
Oferty należy składać w Biurze Dyrektora Naczelnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego Skierniewicach ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice do dnia 25.06.2015 r. do godz. 900
Otwarcie ofert nastąpi w Świetlicy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach w dniu 25.06.2015r. o godz. 930
Rozstrzygnięcie rokowań nastąpi w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.
Oferty pod rygorem odrzucenia należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „Rokowania - oferta na udzielanie świadczeń w zakresie badań diagnostycznych/ konsultacji......................".
Termin związania Oferentów złożoną ofertą wynosi 30 dni.
Ze szczegółowymi warunkami rokowań, formularzem oferty oraz projektem umowy można zapoznać się na stronie internetowej www.szpitalskierniewice.pl
Osoba upoważniona do kontaktu:
• mgr Magdalena Tartanus – tel 46 834 08 90, e mail m.tartanus@wsz-skier.pl

Do rokowań zostali zaproszeni następujący oferenci:
1. BIMED, ul. Zachodnia 12a, Łódź Śródmieście
2. Centrum Medyczne Ogrodowa, ul. Ogrodowa 21/23, Skierniewice
3. Szpital im. Barlickiego, ul. Kopcińskiego 22, Łódź Śródmieście
4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, Łódź
5. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów, Łódź, ul. Żeromskiego 113
6. III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, Łódź, ul. Milionowa 14
7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Łodzi, ul. Północna 42, Łódź

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zastrzega sobie prawo do odwołania rokowań lub do przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.
Dopuszcza się możliwość składania przez oferentów skarg i protestów dotyczących konkursu ofert na zasadach określonych w ustawie świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Formularz + pakiety

Warunki rokowań

Wzór umowy rokowania

Odpowiedź - rokowania diagnostyka

Odpowiedź pytania diagnostyka II

Odpowiedź końcowa - diagnostyka rokowania

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2014-2020 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone