Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2020, 121 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

 

powrótOgłoszenie z dnia: 18.05.2015 r

O G Ł O S Z E N I E
w sprawie konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych około 87 000 osób ubezpieczonych lub innych osób uprawnionych.
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach,
ul. Rybickiego 1 na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 217 z póź. zm.).
Z A P R A S Z A
Oferentów do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie:
• badań diagnostycznych ( densytometria, scyntygrafia, EMG, , ph-metria, ECPW, RM, potencjały wywołane, bronchoskopia, badania preparatów histopatologicznych
i receptorów, konsultacje specjalistyczne)

Umowa będzie zawarta na okres od 01 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2018 r., wartość umowy wg cen jednostkowych
Oferty należy składać w Biurze Dyrektora Naczelnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego Skierniewicach ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice do dnia 28.05.2015 r. do godz. 900
Otwarcie ofert nastąpi w Świetlicy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach w dniu 28.05.2015r. o godz. 930
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.
Oferty pod rygorem odrzucenia należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta – świadczenia w zakresie badań diagnostycznych/ konsultacji......................".
Termin związania Oferentów złożoną ofertą wynosi 30 dni.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu, formularzem oferty oraz projektem umowy można zapoznać się na stronie internetowej www.szpitalskierniewice.pl
Osoba upoważniona do kontaktu:
• mgr Magdalena Tartanus – tel 46 834 08 90, e mail m.tartanus@wsz-skier.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub do przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.
Dopuszcza się możliwość składania przez oferentów skarg i protestów dotyczących konkursu ofert na zasadach określonych w ustawie świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Formularz ofertowy + pakiety

Ogłoszenie - diagnostyka

SWKO-diagnostyka

Wzór umowy - diagnostyka (pakiet IV,VII)

Wzór umowy - diagnostyka(pozostałe)

Sprostowanie - diagnostyka

Odpowiedź-pytanie diagnostyka

Odpowiedź - konkurs diagnostyka

Rozstrzygnięcie konkursu

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2014-2020 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone