Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2020, 121 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

 

powrótOgłoszenie z dnia: 08.05.2015 r

O G Ł O S Z E N I E
w sprawie konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych około 87 000 osób ubezpieczonych lub innych osób uprawnionych.
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach,
ul. Rybickiego 1 na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 217 z póź. zm.).
Z A P R A S Z A
Oferentów do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie:
• badań laboratoryjnych

Umowa będzie zawarta na okres od 01 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2018 r., szacowana wartość badań na 3 lata nie większa niż 637 197,00 zł. brutto.
Oferty należy składać w Biurze Dyrektora Naczelnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego Skierniewicach ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice do dnia 21.05.2015 r. do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi w Świetlicy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach w dniu 21.05.2015r. o godz. 9:30.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.

Oferty pod rygorem odrzucenia należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta – świadczenia w zakresie badań laboratoryjnych".

Termin związania Oferentów złożoną ofertą wynosi 30 dni.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, formularzem oferty oraz projektem umowy można zapoznać się na stronie internetowej www.szpitalskierniewice.pl


Osoba upoważniona do kontaktu:
• mgr Grażyna Babicka – tel. 46 834 08 05 – Kierownik Działu Diagnostyki Laboratoryjnej
• mgr Magdalena Tartanus – tel 46 834 08 90 – Specjalista Działu Kontraktowania i Rozliczeń

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub do przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.

Dopuszcza się możliwość składania przez oferentów skarg i protestów dotyczących konkursu ofert na zasadach określonych w ustawie świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ogłoszenie - laboratorium

Formularz ofertowy + pakiety

Wzór umowy

SWKO

Odpowiedź na pytanie

Sprostowanie -laboratorium

Rozstrzygnięcie konkursu - laboratorium

Zmiana oferenta - konkurs Laboratorium

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2014-2020 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone