Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2020, 121 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

 

powrótOgłoszenie z dnia 03.04.2020

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do udziału

w pisemnym przetargu na dzierżawę pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności

o profilu medycznym – stacjonarny punkt poboru krwi w budynku Przychodni Rejonowej przy

ul. Wita Stwosza 1 o łącznej powierzchni użytkowej 60,00 m².

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z zaznaczeniem „Dzierżawa pomieszczeń

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności o profilu medycznym – stacjonarny punkt poboru krwi"

w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach ul. Rybickiego

lub drogą elektroniczna na adres sekretariat@wsz-skier.pl w terminie do 30 kwietnia 2020 roku, do godz. 12.00.

Koperta powinna zostać opatrzona danymi adresowymi składającego.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2020 r. o godz. 12.30 w budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

ul. Rybickiego 1, Dział Administracyjno-Techniczny, pok. nr 12.
Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu na każdym jego etapie jak również do
przesunięcia terminu otwarcia ofert

Załączniki

1) Treść ogłoszenia

2) Zał. Nr 3 Formularz oferty

3) Zał.Nr 4 Projekt umowy najmu

4) Zał. Nr 1 Protokół zdawczo-odbiorczy

5) Zał. Nr 2 Protokół

W związku z wnioskiem Oferenta zamieszczamy skan Informacji i Projekt umowy po modyfikacji.

Informacja z dnia 16.04.2020

Projekt umowy po modyfikacji Załącznik Nr 4

Informacja o wyniku postepowania

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2014-2020 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone