Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2020, 121 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

 

powrótOgłoszenie z dnia 02.03.2020

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do udziału w pisemnym przetargu na najem pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie Mini Baru tj. małego punktu gastronomicznego na terenie głównego budynku szpitala
o łącznej powierzchni użytkowej 33,76 m².

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z zaznaczeniem „Oferta najem pomieszczeń - mini bar "w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach ul. Rybickiego 1 Budynek Administracji, I piętro w terminie do dnia 23 marca 2020 roku , do godz. 10.00.

Koperta powinna zostać opatrzona danymi adresowymi składającego ofertę
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2020 r o godz. 10.30 w budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach ul. Rybickiego 1, Dział Administracyjno-Techniczny, pok. nr 12.
Szpital zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu na każdym jego etapie jak również do przesunięcia terminu otwarcia ofert.

Załączniki

1) Treść ogłoszenia

2) Formularz oferty

3) Projekt umowy najmu

4) Zał. Nr 1 Protokół zdawczo-odbiorczy

5) Zał. Nr 2 Protokół

Informacja o wyniku potępowania

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2014-2020 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone