Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2020, 121 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

 

powrótOgłoszenie o dzierżawie powierzchni reklamowych na ogrodzeniu szpitala

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zaprasza do składania ofert na dzierżawę miejsca pod tablice reklamowe. Szpital dysponuje miejscami pod dzierżawę wzdłuż ogrodzenia szpitala przy ulicach: Sobieskiego (również w pasie zieleni wzdłuż parkingu szpitalnego), skrzyżowanie ul. Sobieskiego/ Al. Rataja, Al. Rataja, ul. Rybickiego, ul. Wita Stwosza.

1. Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od daty jej podpisania.
2. Stawka wywoławcza netto za 1 m² powierzchni reklamowej - 50,00 zł/m² netto.
3. Postąpienia stawki wywoławczej – nie mniej niż 5,00 zł/m² netto.
4. Projekt umowy dzierżawy oraz Formularz ofertowy do wglądu na stronie internetowej Szpitala: www.SzpitalSkierniewice.pl:

5. Osobą upoważnioną do kontaktów jest: Paweł Bruger, Rzecznik Prasowy, tel. 885 705 500, mail: rzecznik@wsz-skier.pl.

Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym, którego wzór znajduje się na stronie podanej w pkt. 4.
Oferta musi zawierać: proponowane miejsce/lokalizację usytuowania tablicy reklamowej, wielkość tablicy oraz treści jakie będą umieszczone na tablicy.

Oferty z zaproponowaną stawką za 1 m² należy złożyć w zaadresowanej kopercie z dopiskiem „Oferta – reklama" w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1 – Sekretariat WSZ w Skierniewicach do dnia 15 września 2015 roku do godz. 15.

Do oferty należy dołączyć:
1. aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz kserokopię nadania NIP podpisaną za zgodność z oryginałem.
2. Warunkiem podpisania umowy jest wpłacenie przez oferenta zabezpieczenia wykonania umowy w wysokości 3-krotnego proponowanego miesięcznego czynszu dzierżawnego netto na czas obowiązywania umowy (&22.1 Uchwały Nr XLII/1140/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami przez Województwo Łódzkie, wojewódzkie osoby prawne oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne).

Zdjęcia: Google Street View

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2014-2020 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone