Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
Certyfikacja ISO TUV NORD Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP - KATALOG SPRAW Projekty UE

1899-2020, 121 lat Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

 

 

Szpital jest jednostką Samorządu Województwa Łódzkiego
(46) 834-07-00

 

powrótKonkurs ofert - czynności techniczne z protetyki stomatologicznej

O G Ł O S Z E N I E
w sprawie konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych około 87 000 osób ubezpieczonych lub innych osób uprawnionych.


Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1 na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217 z póź. zm.)


Z A P R A S Z A


Oferentów do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie: Czynności techniczne z protetyki stomatologicznej


Umowa będzie zawarta na okres od 15 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., wartość umowy nie większa niż 70 % wartości kontraktu ( 196 198,87.zł brutto).


Oferty należy składać w:

Biurze Dyrektora Naczelnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

ul. Rybickiego 1

96-100 Skierniewice

do dnia 02.04.2015 r. do godz. 9:00


Otwarcie ofert nastąpi w gabinecie Dyrektora w dniu 02.04.2015r. o godz. 9:30


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.


Oferty pod rygorem odrzucenia należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Oferta –Konkurs - świadczenia zdrowotne w zakresie czynności technicznych z protetyki stomatologicznej"


Termin związania Oferentów złożoną ofertą wynosi 30 dni.


Ze szczegółowymi warunkami konkursu, formularzem oferty oraz projektem umowy można zapoznać się w Biurze Dyrektora Naczelnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1
w godz. od 10:00 do 14:00 lub na stronie internetowej www.szpitalskierniewice.pl


Osoba upoważniona do kontaktu:
mgr Magdalena Tartanus– tel. 46 834 08 90


Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub do przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.
Dopuszcza się możliwość składania przez oferentów skarg i protestów dotyczących konkursu ofert na zasadach określonych w ustawie świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Treść ogłoszenia

Szczegółowe warunki konkursu

Wzór umowy

Formularz oferty

Rozstrzygnięcie konkursu

 

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
ul. Rybickiego 1
96-100 Skierniewice,
NIP: 836 10 81 857

Sekretariat (46) 834-07-50
Fax (46) 834-08-23
Centrala (46) 834-07-00
Izba Przyjęć (46) 834-07-03
E-mail. sekretariat@wsz-skier.pl
   
2014-2020 © Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach. Wszystkie prawa zastrzeżone